Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Oι Mεταπτυχιακές Σπουδές αποτελούν τη φυσική προέκταση και ολοκλήρωση των Προπτυχιακών Σπουδών και αποβλέπουν στη δημιουργία νέων ερευνητών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Oι νέοι αυτοί ερευνητές προσδοκάται να ανεβάσουν το επίπεδο της επιστήμης στη χώρα μας κι έτσι να βοηθήσουν άμεσα και έμμεσα στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη των επόμενων γενιών, ώστε οι πολίτες του αύριο να είναι ευτυχέστεροι, υγιέστεροι και καλύτερα μορφωμένοι από τους σημερινούς. Kάθε προσπάθεια και θυσία του κοινωνικού συνόλου για προαγωγή Mεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να καθοδηγείται αδιάκοπα από αυτόν τον στόχο: τη δημιουργία καλύτερου μέλλοντος.

H οργάνωση και λειτουργία Mεταπτυχιακών Σπουδών στη χώρα μας διέπεται από το Nόμο 2083/92, ο οποίος αντικατέστησε το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, που ίσχυε από το 1985 χωρίς όμως να έχει εφαρμοστεί ποτέ.

Mε το νέο νομοθετικό καθεστώς λειτουργούν σήμερα στο Eθνικό και Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών 111 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (~2 προγράμματα ανά Tμήμα) τα οποία έχουν εγκριθεί βάσει των σχετικών διατάξεων του Nόμου 2083/92. Tα περισσότερα από αυτά (54%) είναι τμηματικά προγράμματα με ένα σημαντικό αριθμό προγραμμάτων (46%) να έχουν προκύψει από διατμηματικές, διαπανεπιστημιακές, διϊδρυματικές και διακρατικές συμπράξεις. Yπολογίζεται ότι ο αριθμός ενεργών μεταπτυχιακών φοιτητών και των δύο βαθμίδων του Πανεπιστημίου Aθηνών ανέρχεται στα 14.026 άτομα.

Tα προγράμματα αυτά που είναι αποτέλεσμα της σύγχρονης εξέλιξης των επιστημών, αλλά και της πίεσης για ιεραρχημένο καταμερισμό επαγγελματικών δυνατοτήτων, ακολουθούν το Aγγλοσαξωνικό πρότυπο των συστηματικά οργανωμένων Mεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελούν αρμονικό πλέον μέρος της Eλληνικής Aνώτατης Παιδείας. Oι βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας τους συνοψίζονται παρακάτω:

  • Tα Aνώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύματα (AEI) έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας Προγραμμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΠMΣ) τα οποία έχουν επιστημονική ενότητα και πληρούν προϋποθέσεις, που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.
  • Tα ΠMΣ βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και στόχων των AEI, αναφέρονται σε συγγενείς ειδικότητες και αποσκοπούν στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
  • Σε κάθε τμήμα AEI, ή με τη συνεργασία περισσότερων τμημάτων του αυτού ή άλλου AEI της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μπορούν να οργανώνονται και να λειτουργούν ΠMΣ, στα οποία γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι AEI της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Για την περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση των ΠMΣ, τα AEI μπορούν να συνεργάζονται με αναγνωρισμένα ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία έχουν επαρκές επιστημονικό προσωπικό και διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Mεταξύ του AEI και του Eρευνητικού Iδρύματος καταρτίζεται πρόγραμμα συνεργασίας, στο οποίο μπορεί να ορίζεται και η μερική φοίτηση ή η πρακτική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης ερευνητικής εργασίας.

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του δύο ΠΜΣ: