Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακές Σπουδές

Ενιαίο Πτυχίο - Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο στην «Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού». όλοι οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε ενιαία βάση καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, προκειμένου να ανταποκριθούν : α) στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωματεία, στα πολιτιστικά σωματεία και στους χώρους δουλειάς (γυμναστήρια, χώροι αναψυχής, κ.ά.), β) στη διεύθυνση και εποπτεία γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων και ως σύμβουλοι ή συνεργάτες σε αθλητικούς οργανισμούς ή άλλους φορείς.

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα, απαιτεί εκ μέρους των φοιτητών (-τριών) τη συμπλήρωση τουλάχιστον 130 διδακτικών μονάδων για την απόκτηση πτυχίου, και περιλαμβάνει :

  • Υποχρεωτικά Μαθήματα,
  • Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα,
  • Προαπαιτούμενα και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα,
  • Ειδίκευση σε Όλα τα Ολυμπιακά Αθλήματα και στα Θεωρητικά Πεδία: «Ευρωστία & Υγεία», «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή», «Αθλητική Διοίκηση», «Ολυμπιακές Σπουδές», «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός»,
  • Πρακτική Εξάσκηση,
  • Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας.

Δίπλωμα Ειδίκευσης - Το Δίπλωμα Ειδίκευσης χορηγείται: (α) στην Προπονητική των Αθλημάτων του Ολυμπιακού Προγράμματος που καλύπτει το Πρόγραμμα, και αποτελεί φυσική συνέχεια της εκπαίδευσης των φοιτητών στα πλαίσια των αθλητικο-κινητικών δεξιοτήτων που έχουν σχέση με τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. (β) στα Θεωρητικά γνωστικά Πεδία Ευρωστία & Υγεία(Τομέας Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης), Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή, Αθλητική Διοίκηση, Ολυμπιακές Σπουδές (Τομέας Θεωρητικών Επιστημών), Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός (Τομέας Γυμναστικής & Χορού). Οι προϋποθέσεις του Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζονται από τις Γ.Σ. των αντίστοιχων Τομέων. Η απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης δεν είναι υποχρεωτική. Για την πλήρωση των υποχρεώσεων της Ειδίκευσης απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 20 δ.μ. από τα προβλεπόμενα στην κάθε ειδίκευση μαθήματα. Πρόσθετο Δίπλωμα Ειδίκευσης - Παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης δεύτερου Διπλώματος Ειδίκευσης με απόφαση του οικείου Τομέα.

Υποχρεωτικά Μαθήματα - Το σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων για λήψη πτυχίου είναι 94 δ.μ. για τους άνδρες και 92 δ.μ. για τις γυναίκες ως εξής: 24 δ.μ. από τον Τομέα Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης, 28 δ.μ. από τον Τομέα Θεωρητικών Επιστημών, 42 δ.μ. για τους άνδρες και 40 δ.μ. για τις γυναίκες από τους Προπονητικούς Τομείς: Αθλοπαιδιών 16 & 12 δ.μ., Γυμναστικής & Χορού 11 & 13 δ.μ., Κλασικού Αθλητισμού 11 & 11 δ.μ. και Υγρού Στίβου 4 & 4 δ.μ.

Πίνακας 1 - Κατανομή Διδακτικών Μονάδων για Απόκτηση Πτυχίου

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

δ.μ.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υπ.)
Α
Γ
Τ
ΑΘΛΗΤΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΒΑ) 24 24
Ο ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕ) 28 28
Μ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ (ΑΠ) 16 12
Ε ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΧΟΡΟΥ (ΓΧ) 11 13
Ι ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΑ) 11 11
Σ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ (ΥΣ) 4 4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ει.) 20 20
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Επ.) 12 14
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Πτ.) 4 4
Σύνολο διδακτικών μονάδων 130 130

δ.μ. = διδακτικές μονάδες, Α = άνδρες, Γ = γυναίκες.

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα

Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται τουλάχιστον 32 δ.μ. στους άρρενες και 34 δ.μ. στις θήλεις: 20 δ.μ. από τα μαθήματα Ειδίκευσης και τουλάχιστον 12 δ.μ. και 14 δ.μ., αντίστοιχα, από μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Κάθε Τομέας μπορεί να ορίζει μαθήματα ως προαπαιτούμενα. Τα προαπαιτούμενα μαθήματα περιορίζονται μόνο στις ειδικεύσεις και καθορίζονται από τους τομείς σε 2 το πολύ.

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

Είναι προαιρετικά και τα παρακολουθούν φοιτητές που κρίνουν ότι πρέπει να βελτιώσουν τις κινητικές τους δεξιότητες σε αντίστοιχο υποχρεωτικό μάθημα αθλήματος και δεν χρεώνονται με διδακτικές μονάδες. Η Γ.Σ. του Τομέα αποφασίζει για το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των μαθημάτων. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου οι αντίστοιχοι Τομείς ορίζουν, ανάλογα με τις δυνατότητές τους σε διδακτικό προσωπικό, τα μαθήματα που θα διδαχθούν.

Διατμηματική Αναγνώριση Μαθημάτων

Θεσμοθετείται η δυνατότητα αναγνώρισης δ.μ. για μαθήματα που παρακολούθησε ο φοιτητής σε άλλα Τμήματα του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Εφαρμογή Προγράμματος Σπουδών

Το Πρόγραμμα ισχύει στην παρούσα μορφή από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05. Δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές ενδιάμεσων ετών από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 να επιλέξουν Ειδίκευση. Θεσμοθετούνται σύμβουλοι σπουδών για τους πρωτοετείς και τους φοιτητές Ειδικεύσεων.

Πτυχιακή Εργασία

1. Η πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτική και εκπονείται στο πλαίσιο της ειδίκευσης του φοιτητή ή σε άλλο γνωστικό αντικείμενο-πεδίο (συνδυασμός μαθημάτων) της απολύτου επιλογής του μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή.
2. Η πτυχιακή εργασία είναι ατομική. Σε ειδικές όμως περιπτώσεις (π.χ. πειραματική έρευνα) είναι δυνατόν να εκπονηθεί με τη συνεργασία μέχρι τριών (3) φοιτητών κατά την κρίση του επιβλέποντα καθηγητή.
3. Η πτυχιακή εργασία έχει διδακτικό βάρος 4 δ.μ. και αποτελεί προϋπόθεση απόκτησης πτυχίου και όχι εκπλήρωσης των απαιτήσεων (συνόλου 20 δ.μ.) της ειδίκευσης. Σε περιπτώσεις ομαδικής εργασίας οι φοιτητές παίρνουν τις ίδιες διδακτικές μονάδες (4), όπως προβλέπεται και στις ατομικές εργασίες.
4. Σε περίπτωση 2ης ειδίκευσης δεν απαιτείται 2η πτυχιακή εργασία.
5. Ο επιβλέπων καθηγητής ορίζει τις επί μέρους προϋποθέσεις έναρξης, δομής, ολοκλήρωσης, συγγραφής, παρουσίασης, αξιολόγησης και κατάθεσης της εργασίας.
6. Μετά την ολοκλήρωσή της η εργασία αξιολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή με βάση τις βαθμολογικές κατηγορίες «καλώς» (5-6.4), «λίαν καλώς» (6.5-8.4) και «άριστα» (8.5-10), που ισχύουν και για το πτυχίο και την ειδίκευση.
7. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση της εργασίας, ο επιβλέπων καθηγητής συμπληρώνει και καταθέτει στην γραμματεία ειδικό έντυπο με το βαθμό και τον τίτλο της εργασίας.
8. Ολόκληρη η πτυχιακή εργασία κατατίθεται στον Τομέα ή στο αντίστοιχο σπουδαστήριο / εργαστήριο. Στη βιβλιοθήκη του Τμήματος κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή εκτεταμένη περίληψη τριών (3) σελίδων της εργασίας (περίπου 1400 λέξεις) για αρχειοθέτηση και ενημέρωση των μελλοντικών φοιτητών.
9. Καθιερώνονται τα ακόλουθα προαπαιτούμενα μαθήματα κορμού για την έναρξη εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας : 233 Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας, 234 Στατιστική Φ.Α.Α.
10. Συνιστάται η γνώση ξένης γλώσσας (π.χ. 149 Ξένη Γλώσσα, κατά προτίμηση Αγγλικά), και πληροφορικής (word, excell κ.λπ., π.χ. 147 Πληροφορική στη Φ.Α.Α.).
11. Καθιερώνονται από τον επιβλέποντα καθηγητή ενιαία και κατά περίπτωση προαπαιτούμενα μαθήματα σχετικά με το γνωστικό πεδίο της εργασίας, ανάλογα με τους επιστημονικές απαιτήσεις της.
12. Η διαδικασία της πτυχιακής εργασίας αρχίζει τυπικά το Σεπτέμβριο (7ο εξάμηνο) και η κατάθεσή της στον επιβλέποντα καθηγητή γίνεται το αργότερο στο τέλος Μαϊου (8ο εξαμήνου), ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την αξιολόγησή της.

Κωδικοποίηση Μαθημάτων

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες σύμφωνα με την εξής κωδικοποίηση:

Τομείς :

ΘΕ - Θεωρητικών Επιστημών
ΑΠ
- ΑθλοΠαιδιών
ΑΒ
- Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης
ΓΧ
- Γυμναστικής & Χορού
ΚΑ
- Κλασικού Αθλητισμού
ΛΑ
- Λοιπά Αθλήματα
ΥΣ
- Υγρού Στίβου

Θεωρητικά Πεδία :

ΕΥ - Ευρωστία & Υγεία
ΠΑ
- Προσαρμοσμένη (Κινητική) Αγωγή
ΑΔ
- Αθλητική Διοίκηση
ΟΣ
- Ολυμπιακές Σπουδές
ΕΧ
- Ελληνικός (Παραδοσιακός) Χορός

Υποχρεωτικά Μαθήματα :

100 - 199 Α΄ έτος
200
- 299 Β΄ έτος Υπ - Υποχρεωτικά
300
- 399 Γ΄ έτος Επ - Επιλογής
400
- 499 Δ΄ έτος

Μαθήματα Επιλογής : 100 & 199

Τα μαθήματα αυτά κωδικοποιούνται έτσι (όπως τα μαθήματα του Α΄ έτους) ακριβώς για το λόγο ότι μπορούν να τα παρακολουθήσουν οι φοιτητές από το Α΄ έτος.

Α : Άνδρες, Γ : Γυναίκες

Παραδείγματα Κωδικοποίησης:

ΘΕ-131Υπ Ιστορία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Το μάθημα ανήκει στον τομέα Θεωρητικών Επιστημών (ΘΕ), διδάσκεται στο Α΄ έτος (131) και είναι υποχρεωτικό (Υπ).

ΑΒ-405ΕΥ Άσκηση, Ευρωστία, Υγεία

Το μάθημα ανήκει στον τομέα Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης (ΑΒ), διδάσκεται στο Δ΄ έτος (405) και περιέχεται στον κύκλο Ευρωστία & Υγεία (ΕΥ).

ΥΣ-186Επ Υδατοσφαίριση

Το μάθημα ανήκει στον τομέα Υγρού Στίβου (ΥΣ), διδάσκεται στους φοιτητές του Α΄ έτους (186) και είναι επιλογής (Επ).